TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Behandling av personuppgifter

TRRs behandling av personuppgifter styrs av, och följer, dataskyddsförordningen (GDPR) samt det övriga dataskyddsregelverket. Alla personer, vars personuppgifter vi behandlar, får närmare information om behandlingen i samband med att uppgifterna samlas in och börjar behandlas.

TRR samlar in, registrerar och behandlar nödvändiga personuppgifter med stöd av ett kollektivavtal, Omställningsavtalet. TRR bestämmer ändamålen och medlen för denna behandling och är därför personuppgiftsansvarig för behandling av dessa uppgifter.

TRR är därmed inte personuppgiftsbiträde till de företag som anlitar TRR för omställningsstöd till uppsagda medarbetare, och ingår därför inte personuppgiftsbiträdesavtal med dessa företag.

Vår hantering av personuppgifter begränsas till de ändamål vi anger i information om vår personuppgiftshantering, vilken alla registrerade personer får ta del av innan behandlingen påbörjas. TRR samlar in ett särskilt samtycke från den registrerade när vi behöver behandla personuppgifter som dataskyddsförordningen (GDPR) klassar som "känsliga", exempelvis hälsouppgifter.

För att säkerställa en korrekt behandling av dig som uppsagd tjänsteman måste TRR fortlöpande behandla personuppgifter som:

  • lämnas i ansökan till TRR
  • senare kompletterar ansökan
  • har betydelse för handläggningen av ett specifikt ärende samt TRRs beslut om stöd.

Personuppgifter behandlas av TRR i den omfattning som behövs för att vi ska kunna fullfölja de åtaganden vi har. Vi använder uppgifterna i den mån det är nödvändigt för att bedöma ansökan och fullgöra stödåtgärder för den uppsagda tjänstemannen.

Samarbeten med andra aktörer

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden måste vi i vissa fall ta hjälp av andra aktörer. Det kan till exempel handla om leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att skapa och underhålla den IT-infrastruktur som är nödvändig för att arbeta smidigt och säkert. Det kan också handla om andra aktörer, exempelvis a-kassan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som bidrar genom kompletterande uppgifter.

TRR ingår personuppgiftsbiträdesavtal när vi anlitar underkonsulter, externa kursarrangörer, leverantörer av IT-system eller liknande och dessa behandlar personuppgifter för vår räkning. Genom avtalen ser vi till att våra personuppgiftsbiträden, de andra organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss, bara använder personuppgifter för att fullfölja de uppdrag som vi har gett dem.

Vi använder bara personuppgiftsbiträden som utför sin behandling inom den Europeiska Unionen eller EES (exempelvis Norge) och som har en tillförlitlig IT- och informationssäkerhetsarbete.

I till exempel följande situationer använder TRR personuppgiftsbiträden:

  • För att förmedla meddelanden från våra interna system till klienter och andra mottagare per e-post och SMS.
  • För att lagra, bearbeta och överföra vår data i molntjänster.
  • För att samla in kompletterande information från a-kassor enligt nedan.
  • För att leverera säkerhetssystem såsom inpasseringssystem.
  • I form av inhyrd personal och konsulter som arbetar med begränsade projekt.

Kompletterande uppgifter

TRR kan behöva inhämta kompletteringar från andra aktörer. Alecta, Collectum, a-kassan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några exempel. Dessa aktörer, liksom övriga personer, organisationer eller myndigheter får endast ta del av personuppgifter om:

  • skyldighet föreligger enligt lag eller förordning
  • samarbete sker inom ramen för TRRs insatser.

I det senare fallet förbinder sig dessa att följa samma bestämmelse om behandling av personuppgifter som TRR. Den registrerade informeras också om att uppgifterna även behandlas av denna andra aktör.

Arbetslöshetskassorna

Personuppgifter och annan information som efter registrerades samtycke inhämtats från arbetslöshetskassorna behandlas, förutom enligt här beskriven behandling av personuppgifter, även i enlighet med arbetslöshetskassornas instruktioner till TRR.

Integritet

Personuppgifter som arbetsgivare lämnar till TRR, exempelvis i ansökan, kan i TRRs system ses av arbetsgivaren, av den registrerade och av anställda på TRR som har behörighet. De senare har tystnadsplikt.

Uppgifter som lämnas direkt av de registrerade till TRR kan i systemet bara ses av den registrerade och de medarbetare på TRR som arbetar med ärendet.

Samtycke

TRR arbetar medvetet med att utforma och tydliggöra inlämning av samtycke i sina system. Den registrerade har alltid full frivillighet att lämna och återkalla sitt samtycke.

Vi är medvetna om att vissa uppgifter, exempelvis hälsouppgifter, är särskilt känsliga för den registrerades integritet. Sådana uppgifter behandlas därför med medvetenhet och noggrannhet samt alltid med den registrerades samtycke.

Registrerades rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) stärker privatpersoners personliga integritet i form av explicita rättigheter gentemot de som behandlar personuppgifter. En grundtanke i dessa rättigheter är att behandlingen ska vara transparent och tydlig för den registrerade samt att denne ytterst ska ha kontrollen över sin personliga integritet.

Det här är inte främmande för TRR, som länge arbetat med synsättet att våra processer ska vara tydliga och förståeliga för de registrerade. Registrerade kan när som helst logga in på TRR.se och se status för sitt ärende och läsa mer om hur behandlingen utförs.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har den registrerade även rätt att begära att TRR raderar, rättar eller slutar behandla personuppgifter samt att få ut kopia av sina personuppgifter. TRR kommer att göra sitt bästa för att gå sådana förfrågningar till mötes.

Registrerade får mer information om sina rättigheter i förhållande till TRRs arbete i samband med att personuppgifter samlas in och behandling påbörjas.

Datasäkerhet

TRR tar datasäkerheten på stort allvar och utvecklar rutiner för att förebygga, dokumentera och rapportera incidenter. Vi har även i kontakt med våra personuppgiftsbiträden. Allt för att säkerställa att även deras arbete med datasäkerhet håller en god nivå.

Om du efter att ha tagit del av denna information har ytterligare frågor eller funderingar kring TRR och dataskyddsförordningen (GDPR), vänd dig till Kontaktcenter, kontakt@trr.se, 020-877 877 eller vårt dataskyddsombud dataskydd@trr.se