TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Behandling av personuppgifter för företag och samarbetsparter

TRR Trygghetsrådets behandling av personuppgifter styrs av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). TRR arbetar för att all behandling av personuppgifter ska leva upp till förordningens krav.

Den här informationen handlar om hur TRR behandlar personuppgifter för representanter för arbetsgivare och fackförbund för ett TRR-anslutet företag. Vidare förklaras hur vi behandlar personuppgifter för leverantörers och andra samarbetsorganisationers företrädare.

TRR är en del av den svenska modellen och ingår i kollektivavtalet mellan arbetsmarknadens parter Svenskt näringsliv och PTK. TRR är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Inom vår verksamhet behandlas personuppgifter som rör företrädare för företag eller organisationer som är berörda av TRRs verksamhet eller bidrar till den.

Syftet med TRRs behandling

Vår behandling av dina personuppgifter är begränsad till att uppfylla syften som grundas i vår verksamhet. Är du kontaktperson för ett TRR-anslutet företag, eller facklig representant för detsamma, behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig om planerade uppsägningar.

Arbetar du vid ett TRR-anslutet företag kommunicerar vi också med dig via utskick av vår kundtidning OM Magasin, nyhetsbrev och andra liknande kanaler. Om utskick riktas till dig personligen, bedömer vi att du i din yrkesroll har ett intresse av en sådan kontakt. Utskicken kan i regel avregistreras på din begäran. Som arbetsgivare eller facklig representant kan du välja att delta vid kurser och andra aktiviteter som TRR erbjuder. Det kan också gälla dig som representerar en samarbetspart. Dina personuppgifter kommer då att behandlas för att administrera ditt deltagande.

Personuppgifter som rör en representant för en samarbetsorganisation eller leverantör, behandlas för syften som är kopplade till det specifika förhållandet mellan TRR och din arbetsgivare. Det kan exempelvis handla om kommunikation kring leverans av varor eller tjänster.

Viss information om dig behandlas för att följa rättsliga förpliktelser. Det kan till exempel handla om uppgifter i fakturor eller besöksloggar, som förs för att kunna kontrollera vilka som befinner sig i TRRs lokaler i händelse av nödutrymning.

Personuppgifter TRR behandlar

Alla personuppgifter som TRR behandlar har en koppling till din roll som arbetsgivare eller representant för en organisation som har en koppling till TRR. I olika delar av vår verksamhet kan följande uppgifter om dig behandlas:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter såsom adress (till arbetsplatsen), telefonnummer, e-postadress
 • Roll eller befattning
 • Ort eller plats
 • Arbetsgivare
 • Tid och annan uppgift om dina möten vid TRRs kontor i besökslogg
 • Personnummer vid ansökan om omställningsstöd för uppsagda (behandlas för att möjliggöra säker identifiering)
 • Personnummer vid besök till TRRs kontor (behandlas för att förenkla mötesbokningar och raderas omedelbart)
 • Deltagande vid aktiviteter och kurser

Så hämtas personuppgifterna

Dina uppgifter som kontaktperson hämtas till TRR från allmänna källor genom vårt samarbete med Bisnode AB. Uppgifterna lagras i vårt register över anslutna företag och organisationer. TRR uppdaterar registret löpande om det är bristfälligt eller av annan anledning behöver ändras.

I samband med en omställning på ett TRR-anslutet företag där tjänstemän sägs upp, skickar arbetsgivaren eller den fackliga organisationen på företaget in kontaktuppgifter om facklig förtroendevald till TRR. Tack vare det kan vi enkelt kontakta den förtroendevalda när vi behöver information och stöd under processen och delge information. När du anmäler dig till TRRs aktiviteter, enkäter eller nyhetsbrev via TRR.se lämnar du själv dina personuppgifter.

Samarbeten med andra aktörer

TRR ingår personuppgiftsbiträdesavtal när vi anlitar underkonsulter, externa kursarrangörer, leverantörer av IT-system eller motsvarande och de behandlar personuppgifter för vår räkning. Genom avtalen ser vi till att våra personuppgiftsbiträden, andra organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss, bara använder personuppgifter för att fullfölja de uppdrag som vi gett dem.

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES. TRR använder personuppgifts-biträden i följande fall:

 • För att skapa och genomföra enkätundersökningar.
 • För att trycka och skicka ut vår kundtidning OM Magasin.
 • För att lagra, bearbeta och överföra vår data i molntjänster.
 • För att leverera säkerhetssystem som till exempel inpasseringssystem.
 • Inhyrd personal och konsulter som arbetar med begränsade projekt.

Personuppgifter lämnas enbart ut till myndigheter i de fall det krävs för att efterfölja lag, föreskrifter eller myndighets- och domstolsbeslut.

TRR använder Bank-ID, en tjänst som tillhandahålls av Svensk E-identitet AB, för säker identifiering vid inloggning till våra ansökningsprocesser och till vissa av våra sidor. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Bank-ID är den bank som utfärdat Bank-ID till dig, och TRR som ansvarar för den del av ansökan som sker på våra sidor.

Bevarande av uppgifter

Dina personuppgifter bevaras av TRR under tiden du är anställd eller facklig representant vid ett TRR-anslutet företag. Om du är representant för en leverantör eller samarbetsorganisation, bevaras dina kontaktuppgifter under tiden samarbetet varar.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du som registrerad rätt att begära:

 • att TRR raderar personuppgifter som du anser inte borde behandlas ("rätten att bli bortglömd")
 • att TRR rättar uppgifter som du anser är felaktiga ("rätten till rättelse")
 • att TRR begränsar sin behandling av dina personuppgifter till lagring, exempelvis om du inte vill att de ska raderas ännu ("rätten till begränsning av behandling")
 • att få mer information om behandlingen och att få ut en kopia av de personuppgifter som är under behandling, i elektroniskt format eller papperskopia ("rätten till tillgång" och "rätten till dataportabilitet").

Som registrerad har du alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att TRR behandlar dina personuppgifter fel enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Till den del behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen fram till dess att du återkallat samtycket. Ett exempel på detta är då du valt att prenumerera på nyhetsbrev eller delta i en enkätundersökning.

Kontakt

Som registrerad har du rätt att kontakta TRRs dataskyddsombud för att utöva dina rättigheter, alternativt ställa frågor om informationen du fått.

E‑post: dataskydd@trr.se

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet är personuppgiftsansvarig.

E-post: kontakt@trr.se
Telefon: 020-877 877
Box 16291
103 25, STOCKHOLM


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet