TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Jag förstår

Behandling av personuppgifter för dig som är uppsagd

TRR Trygghetsrådets behandling av personuppgifter styrs av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). TRR arbetar för att hanteringen av dina personuppgifter ska leva upp till förordningens krav.

TRR är en del av den svenska modellen och ingår i kollektivavtalet mellan arbetsmarknadens parter Svenskt näringsliv och PTK. Därför är vi personuppgiftsansvarig för hur vi behandlar dina personuppgifter.

Syftet med TRRs behandling

Vår hantering av dina personuppgifter är begränsad till vad som är nödvändigt för att bedöma din ansökan och utföra stödåtgärder för dig som är uppsagd. Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna ge dig rätt rådgivning och bemötande, men också för att vi ska kunna erbjuda dig kurser och aktiviteter och betala ut avgångsersättning om du har rätt till det. Personuppgifterna kan också komma att behandlas inom ramen för support och utveckling av våra system.

TRR kommer att behandla dina personuppgifter för att följa lag, myndighetsbeslut, domstolsbeslut och andra föreskrifter och regler. Exempel på detta är när dina personuppgifter förekommer i bokföringsunderlag (exempelvis fakturor) som måste arkiveras enligt bokföringslagen och när TRR skickar kontrolluppgifter till Skatteverket.

TRR kan även komma att behandla dina personuppgifter i speciella fall som för enkäter, bemötande av synpunkter eller annan liknande kontakt. Den sortens behandling är alltid frivillig och förutsätter att du valt att bli kontaktad av eller att kontakta oss.

Personuppgifter TRR behandlar

De personuppgifter om dig som TRR behandlar beror på det stöd vi erbjuder just dig eller de förpliktelser som vi måste uppfylla, som beskrivet ovan. I olika skeden och delar av vår verksamhet kan vi komma att behandla följande sorters personuppgifter om dig som är uppsagd:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer, postadress och e-postadress.
 • IP-adress och annan enhetsinformation behandlas för att ge dig åtkomst till våra internetbaserade tjänster som TRR Online.
 • Uppgifter om tidigare befattningar, tjänster och kompetenser.
 • Uppgifter om utbildning, licenser och meriter.
 • Uppgift om medverkan vid aktiviteter och kurser.
 • Tillfällen för dina besök vid TRR - samtal och möten med rådgivare.
 • Anteckningar om dig och möten med dig, som din rådgivare för löpande.

Vissa personuppgifter behandlar vi bara om du uttryckligen samtyckt till det:

 • Hälsouppgifter
 • Uppgifter lämnade i enkäter.
 • Uppgifter från din a-kassa, som behövs för att bestämma din rätt till avgångsersättning.

Dessa uppgifter behandlas med medvetenhet och noggrannhet. Du har möjlighet att själv logga in på ditt konto på TRR Online och lämna samtycke till att vi behandlar hälsouppgifter om dig. På TRR Online kan du också återkalla det. Detta är alltid fullt frivilligt.

Så hämtas personuppgifter

Din ansökan till TRR skickas in till oss av din TRR-anslutna arbetsgivare. Allt för att vi, när din ansökan har kommit in, ska kunna bekräfta att just du har rätt till omställningsstöd från TRR. Senare kan ansökan behöva kompletteras och du behöva lämna ytterligare uppgifter.

Sammanfattningsvis behandlar vi uppgifter som lämnats till oss på följande sätt:

 • I en ansökan till TRR från din arbetsgivare och dig.
 • I senare kompletteringar till ansökan från din arbetsgivare eller dig.
 • Av dig under tiden ditt ärende handläggs.

Ibland behöver vi hämta in kompletterande information om dig från andra aktörer. Alecta, Collectum, din a-kassa, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några exempel. Dessa aktörer, liksom övriga personer, organisationer eller myndigheter får endast ta del av dina personuppgifter om:

 • rättslig skyldighet föreligger enligt exempelvis lag, kollektivavtal, myndighetsbeslut, föreskrift eller förordning
 • samarbete sker inom ramen för TRRs insatser.

Mottagare av personuppgifter

För att andra organisationer ska kunna lämna kompletterande uppgifter eller utföra sina uppdrag för TRR behöver de ibland behandla (ta del av) dina personuppgifter. För alla samarbeten, organisationer och situationer krävs behörighet att behandla personuppgifterna. Allt för att hanteringen av uppgifterna ska begränsas till den personal som behöver behandla personuppgifterna för att utföra sitt arbete.

Ibland behöver TRR ta hjälp av andra aktörer för att kunna fullfölja våra åtaganden. Det kan till exempel handla om leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att skapa och underhålla vår IT-infrastruktur. Det kan också handla om myndigheter som hjälper oss att komplettera uppgifter i din ansökan. A-kassan, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är några exempel.

TRR ingår personuppgiftsbiträdesavtal när vi anlitar underkonsulter, externa kursarrangörer, leverantörer av IT-system eller motsvarande och de behandlar personuppgifter för vår räkning. Genom avtalen ser vi till att våra personuppgiftsbiträden och andra organisationer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss bara använder uppgifterna för att fullfölja de uppdrag som vi gett dem.

Dina personuppgifter behandlas inom EU eller EES, exempelvis Norge. TRR använder endast personuppgiftsbiträden som har ett tillförlitligt IT- och informationssäkerhetsarbete.

I de fall våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter utanför EU/EES har dessa åtagit sig att upprätthålla en IT- och informationssäkerhet som motsvarar standarden i EU/EES. Personuppgifter som behandlas för TRR utanför EU/EES, hanteras endast av TRRs personuppgiftsbiträden och deras underleverantörer i USA. Samtliga är certifierade enligt samarbetet Privacy Shield

TRR använder personuppgiftsbiträden för:

 • att förmedla meddelanden från våra interna system till klienter och andra mottagare via e-post och SMS
 • att lagra, bearbeta och överföra vår data via molntjänster
 • att samla in kompletterande information från a-kassor
 • att leverera säkerhetssystem såsom inpasseringssystem
 • arbete med begränsade projekt med inhyrd personal och konsulter.

Sammanfattningsvis kan dina personuppgifter behandlas av, eller delas med, följande mottagare när detta är nödvändigt på de sätt som beskrivs ovan:

 • A-kassor
 • Myndigheter
 • Leverantörer av tekniska verktyg, tjänster och supportfunktioner
 • Konsultbolag
 • Bemanningsföretag
 • Banker

Personuppgifter lämnas enbart ut till myndigheter i de fall det krävs för att efterfölja lag, föreskrifter eller myndighets- och domstolsbeslut.

Bevarande av uppgifter

Dina personuppgifter som uppsagd bevaras av TRR så länge du har rätt till omställningsstöd. När du blir klient hos TRR och får omställningsstöd, behandlas dina personuppgifter under tiden du får omställningsstöd och har rätt till efterskydd

När din rätt till efterskydd inte längre gäller, bevaras dina personuppgifter endast om de enligt lagen behöver bevaras. Det kan till exempel handla om uppgifter som finns noterade i fakturor eller andra bokföringsunderlag, som enligt bokföringslagen måste bevaras i sju år.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen (GDPR) stärker privatpersoners personliga integritet. Som privatperson ger den dig tydliga rättigheter gentemot de som behandlar dina personuppgifter. Syftet är att dina personuppgifter ska behandlas transparent och ge dig kontroll över dina personuppgifter.

Som uppsagd kan du när som helst logga in på TRRs webbplats TRR Online och där granska dina personuppgifter. Din rådgivare har mer information om dig (det som du sagt och vad ni kommit överens om och rådgivaren antecknat). Du kan få tillgång till rådgivarens anteckningar om du begär det. Du som uppsagd har även rätt att begära:

 • att TRR raderar personuppgifter som du anser inte borde behandlas ("rätten att bli bortglömd")
 • att TRR rättar uppgifter som du anser är felaktiga ("rätten till rättelse")
 • att TRR begränsar sin behandling av dina personuppgifter till lagring, exempelvis om du inte vill att de ska raderas ännu ("rätten till begränsning av behandling")
 • att få mer information om behandlingen och en kopia av de personuppgifter som är under behandling - i elektroniskt format eller papperskopia - ("rätten till tillgång" och "rätten till dataportabilitet").

Som registrerad har du alltid rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du anser att TRR behandlar dina personuppgifter fel enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Till den del behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla det utan att det påverkar lagligheten av behandlingen fram till dess att du återkallat samtycket. Ett exempel på detta är då du valt att prenumerera på TRRs nyhetsbrev eller att delta i en enkätundersökning. Genom TRR Online kan du återkalla ditt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter. Detsamma gäller samtycket till överföring av uppgifter från a-kassan.

Kontakt

Som registrerad har du rätt att kontakta TRRs dataskyddsombud för att utöva dina rättigheter, alternativt ställa frågor om informationen du fått.

E‑post: dataskydd@trr.se

Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet är personuppgiftsansvarig.

E-post: kontakt@trr.se
Telefon: 020-877 877
Box 16291
103 25, STOCKHOLM


Skriv ut
Gå upp

Lämna synpunkter på innehållet