TRR använder cookies på denna webbplats för att förbättra funktionalitet, analysera trafik och att möjliggöra delningsfunktioner till sociala medier. Läs mer om hur vi använder cookies

Vem kan få stöd av TRR

TRR stöttar tjänstemän i privat sektor som sägs upp på grund av, eller nått en överenskommelse om, att det råder arbetsbrist. Sedan den 1 januari 2019 stöttar vi även tjänstemän som blivit uppsagda på grund av sjukdom.

Cirka 35 000 företag i privat sektor med 950 000 medarbetare är anslutna till TRR. Vi stöttar de tjänstemän som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, sjukdom eller ingår en överenskommelse med arbetsgivaren om uppsägning - ett så kallat frivillighetserbjudande.

Arbetsbrist innebär att företaget saknar arbetsuppgifter för dig, inte har råd att ha dig kvar, att verksamheten ska omorganiseras eller att företaget har gått i konkurs. Det betyder att arbetsbristen råder i företaget och inte har en koppling till dig personligen.

Från och med den 1 januari 2019 stöttar vi dig som blivit uppsagd på grund av sjukdom. För att få stöd från oss måste du ha fått ditt uppsägningsbesked efter detta datum och även ha accepterat uppsägningen, det vill säga att du inte planerat eller startat någon rättslig process angående uppsägningen.

Du behöver inte vara med i facket för att få ta del av TRRs stöd. Däremot måste din arbetsgivare vara ansluten till TRR

Månaden innan du fyller 65 år upphör stödet från TRR. Det gäller både omställningsstöd och avgångsersättning (AGE)

Villkor för personlig rådgivning

TRR erbjuder personlig rådgivning på vägen mot nytt jobb eller start av företag. För att få rådgivning hos TRR ska du:

 • ha arbetat i minst tolv månader under en sammanhängande tid, inklusive uppsägningstiden, på ett TRR-anslutet företag
 • ha arbetat minst 16 timmar per vecka
 • vara tillsvidareanställd vid uppsägningstillfället
 • blivit uppsagd på minst 20 procent.

Både du och din arbetsgivare ska skicka in en ansökan till TRR. Så ansöker du

Så snart din ansökan är godkänd är du klient hos TRR. Då får du besked om vem som blir din personliga rådgivare. Hen tar kontakt med dig och bokar in ett första möte.

Ju snabbare rådgivningen inleds, desto kortare blir vägen till ett nytt jobb. Träffa oss så snart du kan, gärna redan under uppsägningstiden. Din arbetsgivare avgör om du får träffa din rådgivare på arbetstid.

Villkor för Avgångsersättning (AGE)

Avgångsersättning (AGE) är ett ekonomiskt komplement till a-kassan för dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. AGE beviljas till dig som:

 • är över 40 år
 • har arbetat i mer än fem år under en sammanhängande tid på ett företag som är anslutet till TRR. 
 • har en månadslön på minst 27 100 kronor
 • uppfyller fullständiga villkor för AGE
 • har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom minst 20 procent. För sjukdom gäller att du ska ha fått uppsägningsbeskedet efter den 1 januari 2019 och accepterat din uppsägning.

Undantag för vissa roller

Du omfattas inte av omställningsstöd om du:

 • är vd i aktiebolag (för vilken kollektivavtal aldrig gäller) samt vd i ekonomisk förening utsedd på grund av föreskrift i lag (= minst 200 anställda). (För vd i stiftelse bör särskild prövning göras.)
 • är tjänstemän i företagsledande ställning för vilka företaget inte har skyldighet att teckna ITP
 • är företagare eller företagares maka, make, eller registrerad partner (sammanboende likvärdigt med maka om gemensamt barn finns).

Med företagare avses:

 • ägare av enskild firma
 • alla delägare i ett handelsbolag
 • komplementär i kommanditbolag
 • i aktiebolag – aktieägare som ensam eller sammanräknat med annan aktieägare som är make/maka, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

Reglerna gäller även vid indirekt ägande, det vill säga om moderbolaget ägs med minst 1/3 och anställningen är i dotterbolaget.

Sökande som tillhört en undantagsgrupp enligt ovan ska ha haft en anställning som omfattas av Omställningsavtalet i minst sex månader före uppsägningen för att kunna få del av TRRs stöd.

Som vd anses den vara som är registrerad som vd hos Bolagsverket. Undantag kan ske om personen uppenbart inte har haft en sådan ställning i företaget med hänsyn till arbetsuppgifter, ansvar och anställningsvillkor (jmf LAS 1 §).

Efterskydd för tidigare klienter

Som klient hos TRR ingår ett efterskydd om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom även från ditt nya arbete. Det innebär att du har möjlighet att komma tillbaka till TRR och träffa en rådgivare igen. Det krävs dock att du uppfyller fullständiga villkor för efterskydd